next up previous contents
Next: Portfolio ja arvioinnit Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Johdanto

Kurssityöryhmä ja viikkopalaverit

Kurssin saattoi suorittaa kahdella välikokeella tai tentillä. Ensimmäiseen välikokeeseen liittyi kotona tehtävät esitehtävät, jotka palautettiin tarkistettuina opiskelijoille ennen välikoetta. Lisäksi kuluneena keväänä kokeiluluontoisesti tarjottiin tapaa suorittaa kurssi pienryhmätoiminnalla. Kuusi opiskelijaa, kolme naista ja kolme miestä, ilmoitti kiinnostuksensa tähän kurssityöryhmään (kutri). Kutrilaisten lähtökohtia ei selvitetty kirjallisesti, mutta oli nähtävissä, että he edustivat erityyppisiä opiskelijoita opiskelutyylien, kurssin suorittamismotivaation ja pohjatietojen suhteen.

Kurssityöryhmän toiminnan ytimenä oli viikottaiset tapaamiset (pe 12-14). Viikkotapaamisissa oli paikalla assistentit sekä luennoitsija, milloin kukin ehti. Kutrilaisten osallistumisaktiivisuus oli varsin hyvä vaihdellen yhdeksästä kerrasta kaikkiin 13 kertaan. Tapaamisten keskustelu oli hyvin vapaata. Tämä vapaus koettiin sekä hyvänä että huonona: "Tapaamisten paras anti olivat kurssin yläpuolelle karkaavat keskustelut." "Joskus pohdiskelu tuntui rönsyilevän liikaa niin ettei oikein enää meinannut pysyä mukana ja aika meinasi kulua siihen." Kurssin alussa kokeiltiin myös muistilapputekniikkaa signaalin jaksollisuuden hahmottamisessa [9].

Luennoilla käynti ei ollut pakollista kutrilaisille, mutta monet (viisi) tekivät niin. Järjestelyjen kannalta (ei selkeää etukäteissuunnitelmaa ohjelmasta) oli helpompaa, että istunnoissa noudatettiin samaa järjestystä kuin luennoilla, vaikkakin viikkokeskusteluissa voitiin puhua eri aiheista. Luennoilla käymisen kutrilaiset havaitsivat erilaiseksi kuin ennen: "Luennoilla voi käydä ja ajatella rauhassa asioita, ennemminkin kuin yrittää painaa mieleensä ne, jotka olettaa tulevan tenttiin."

Tapaamisissa suoritettiin ja tarkastettiin erilaisia tehtäviä:

1.
Pienet suulliset esitykset konvoluutiosta (kurssin alkupuoli) ja Fourier-sarjat/muunnos (loppupuolella). Materiaaliksi saattoi valita vapaavalintaisen alan oppikirjan luennoitsijan kirjahyllystä. Ajatuksena oli, että eri lähteistä saataisiin samalle asialle erilaisia lähestymistapoja.

2.
Laskuharjoitustehtävät: näitä annettiin ratkaistaviksi muutamia silloin tällöin. Tehtävät olivat peräisin kurssin esitehtävistä tai laskareista. Alunperin oli tarkoitus testata laskaritehtävien sopivuutta kurssityöryhmäläisillä ennen varsinaisia laskareita.

3.
Essee: parin sivun selvitys jostain aiheesta, joka hyväksytettiin assareilla. Kutrilaiset tekivät esityksiä eri pakkaustekniikoista (MPEG: videokuva, mp3), yleisen esityksen äänisignaaleista ja niiden käsittelystä sekä EEG-signaaleista. Viimeisellä istuntokerralla ne esitettiin lyhyesti suullisesti ja keskusteltiin kiinnostuksen mukaan.

4.
Oppimispäiväkirja: luennoilla käyneet täyttivät lappuja, joissa kohtina oli: "luennolla käsittelyt aiheet", "mitä uutta opin", ``kysymyksiä, joita tuli mieleen" ja "viestejä luennoitsijalle". Luennoitsija luki nämä viestit viikoittain ja niistä voitiin keskustella.

Tapaamisten aiheista pyrittiin sopimaan etukäteen ja niistä tiedotettiin vaihtelevasti sähköpostitse.


next up previous contents
Next: Portfolio ja arvioinnit Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Johdanto
Jukka Parviainen
2000-08-24