T-61.281 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely
Vastaukset 4, ti 17.2.2004, 8:30-10:00 Tiedon haku, Versio 1.0

1.
Muutetaan tehtävässä annettu taulukko sellaiseen muotoon, joka paremmin sopii ensimmäisten mittojen laskemiseksi.

Taulukko: Muokatut taulukot. Taulukkoihin on merkkattu myös tp (True Positives, oikein hyväksytyt), fp (False Positives, väärin hyväksytyt), fn (False Negatives, väärät hylätyt) ja fp (True Negatives, oikeat hylätyt)
kone 1 relevantit ei relevantit
valitsi 4 tp 6 fp
ei valinnut 2 fn 9988 tn
kone 2 relevantit ei relevantit
valitsi 6 tp 4 fp
ei valinnut 0 fn 9990 tn


Seuraavassa taulukossa on annettu mittojen määritelmät ja sijoitettu luvut.

Taulukko: Tulokset. Huomataan, että vain tarkkuuden ja palautuksen tulosprosentti liikkuu helposti miellettävällä alueella.
mitta measure $ \textrm{määritelmä}\!\!$ $ \textrm{kone 1}\!\! $ $ \textrm{kone 2}\!\! $ Kuinka suuri osa
tarkkuus precision $ \frac{tp}{tp+fp} $ $ \frac{4}{4+6}=40\%
$ $ \frac{6}{6+4}=60\% $
löytyneistä relevantteja
saanti recall $ \frac{tp}{tp+fn} $ $ \frac{4}{4+2}=67\%
$ $ \frac{6}{6+0}=100\% $ relevanteista löytyi
hajoama fallout $ \frac{fp}{fp+tn} $ $ \frac{6}{6+9988}=0.06\%
$ $ \frac{4}{4+9990}=0.04\% $
ei-relevanteista palautettiin
täsmäävyys accuracy $ \frac{tp+tn}{N} $ $ \frac{4+9988}{10000}=99.92\%\!\!
$ $ \frac{6+9990}{10000}=99.96\%\!\!$ luokiteltiin oikein
virhe error $ \frac{fp+fn}{N} $ $ \frac{6+2}{10000}=0.08\%
$ $ \frac{4}{10000}=0.04\% $ luokiteltiin väärin


F-mitta määritellään tarkuuden ja palautuksen avulla:

$\displaystyle \frac{1}{\alpha\frac1P+ (1-\alpha)\frac1R}$    

missä P on tarkkuus ja R on palautus. $ \alpha$ säätää näiden välistä painotusta. Jos valitaan $ \alpha=0.5$ saadaan

$\displaystyle \frac{2PR}{P+R}$    

Ensimmäiselle koneelle saadaan näinollen $ F_1=50\%$ ja toiselle $ F_2=75\%$.

Interpoloimatonta keskitarkkuutta laskiessa katsotaan tarkkuutta aina kun löydetään relevantti dokumentti ja keskiarvoistetaan näiden tarkkuuksien yli.

$\displaystyle \textrm{UAP}_1$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \frac16 \left(\frac11 +\frac 22 + \frac34
+\frac4{10} \right) = 53 \%$  
$\displaystyle \textrm{UAP}_2$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \frac16 \left(\frac11 +\frac 22 + \frac33 +\frac4{5} +\frac5{7}
+\frac{6}{9}\right) = 86 \%$  

2.
Tehtävänannossa annettiin sanojen dokumenttifrekvenssit: $ df_1=21$ ja $ df_2=500$. Lisäksi tiedetään että kokoelmafrekvenssit ovat $ cf_1=101$ ja $ cf_2=700$. Kaikenkaikkiaan kokoelmassa on $ N=10000$ dokumenttia. Käänteinen dokumenttifrekvenssi määritellään $ IDF_i=\log_2 \frac{N}{df_i}$, joten sanalle $ w_1$ se on $ \log_2 \frac{10000}{21}=8.9$ ja sanalle $ w_2$ se on $ \log_2 \frac{10000}{500}=4.3$.

Residuaalisen käänteisen dokumenttifrekvenssin (RIDF) kohdalla kirjan ensimmäisessä painoksessa on runsaasti virheitä. RIDF:n kantava idea perustuu seuraavanlaiselle päättelylle: voimme mallintaa sanan esiintymistä Poisson-jakaumalla $ p$. Tämä toimii hyvin sanoille, jotka ovat suhteellisen tasaisesti jakautuneet korpuksessa. Sisällöllisesti merkittävät sanat esiintyvät yleensä ryhmissä, asiaa käsittelevän dokumentin sisällä ja Poisson-jakauma antaa siis tällöin väärän ennusteen sanojen yleisyydestä. RIDF:ssä mitataan käänteisen dokumenttifrekvenssin ja Poisson-jakauman välistä eroa. Mitä suurempi ero, sitä enemmän sana kuvaa dokumentin sisältöä.

Tässä siis Poisson-jakauman käyttölogiikka on seuraava: Approksimodaan, että dokumentissä esiintyy sana $ w_i$ keskimäärin $ \lambda=\frac{cf_i}{N}$ kertaa. Todennäköisyys sille, että jossain tietyssä dokumentissä sana $ w_1$ esiintyy $ k$ kertaa saadaan Poisson-jakaumasta

$\displaystyle Poisson(k;\lambda)=e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$    

RIDF määritellään siis

$\displaystyle \textrm{RIDF}=\textrm{IDF} - \log_2\left( \frac 1{1-Poisson(0,\lambda)} \right)$      

Tässä siis Poisson-jakaumasta otetaan todennäköisyys, että dokumentissä esiintyy haluttu sana vähintään kerran ( $ 1-Poisson(0,\lambda$)).

Sievennellään RIDF:n lauseketta:

$\displaystyle \textrm{RIDF}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \textrm{IDF} - \log_2\left( \frac
1{1-Poisson(0,\lambda)} \right)$  
  $\displaystyle =$ $\displaystyle \log_2 \frac{N}{df_i}+\log_2 (1-Poisson(0,\lambda)$  
  $\displaystyle =$ $\displaystyle \log_2 \frac{N(1-e^{-\frac{cf_i}N(\frac{\lambda}{0!})^0})}{df_i}$  
  $\displaystyle =$ $\displaystyle \log_2 \frac{N(1-e^{-\frac{cf_i}N})}{df_i}$  

Sijoitellaan kaavaan luvut:

$\displaystyle \textrm{RIDF}_1$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \log_2 \frac{10000(1-e^{-\frac{101}{10000}})}{21} = 2.3$  
$\displaystyle \textrm{RIDF}_2$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \log_2 \frac{10000(1-e^{-\frac{700}{10000}})}{500} = 0.44$  

Huomataan, että RIDF painotti sanaa $ w_1$ 2.5 kertaa enemmän kuin IDF. Molempien menetelmien mielestä $ w_1$ on relevantimpi hakutermi kuin $ w_2$.

3.
Pyydetty dokumentti-sanamatriisi on esitetty taulukossa 3.

Taulukko: Dokumentti-sana-matriisi
  $ d_1$ $ d_2$ $ d_3$ $ d_4$ $ d_5$ $ d_6$ $ d_7$
Schumacher 0 1 0 1 0 0 0
rata 1 1 1 0 0 1 0
formula 1 0 1 1 0 0 0
kolari 0 0 1 1 0 0 0
galaksi 0 0 0 0 1 1 0
tähti 0 0 1 0 0 1 1
planeetta 0 0 0 0 0 1 1
meteoriitti 0 0 0 0 1 0 0


SVD-hajotelmassa puretaan matriisi $ A$ palasiksi:

$\displaystyle A=USV^T$    

Tässä $ U$ on $ t \times n$ matriisi, $ S$ on $ n \times n$ ja $ T$ $ d \times n$. Matriisit on esitetty taulukoissa 4, 5, 6.


Taulukko: $ U$
  $ dim_1$ $ dim_2$ $ dim_3$ $ dim_4$ $ dim_5$ $ dim_6$ $ dim_7$ $ dim_8$
Schumacher -0.200 -0.336 0.290 0.115 0.823 0.007 0.121 -0.243
rata -0.590 0.007 0.184 0.686 -0.232 -0.183 0.025 0.243
formula -0.435 -0.464 -0.040 -0.225 -0.333 0.609 0.045 -0.243
kolari -0.317 -0.361 -0.108 -0.494 0.071 -0.438 -0.285 0.485
galaksi -0.200 0.400 0.602 -0.242 -0.053 0.028 -0.563 -0.243
tähti -0.464 0.376 -0.408 -0.213 0.034 -0.345 0.275 -0.485
planeetta -0.257 0.476 -0.234 -0.070 0.363 0.530 -0.007 0.485
meteoriitti -0.026 0.116 0.534 -0.336 -0.132 -0.048 0.713 0.243Taulukko: $ S$
2.949 0 0 0 0 0 0
0 2.107 0 0 0 0 0
0 0 1.459 0 0 0 0
0 0 0 1.311 0 0 0
0 0 0 0 1.183 0 0
0 0 0 0 0 0.638 0
0 0 0 0 0 0 0.460
0 0 0 0 0 0 0Taulukko: $ V$
  $ d_1$ $ d_2$ $ d_3$ $ d_4$ $ d_5$ $ d_6$ $ d_7$
$ dim_1$ -0.348 -0.217 0.099 0.352 -0.478 0.669 0.152
$ dim_2$ -0.268 -0.156 0.325 0.611 0.499 -0.275 0.316
$ dim_3$ -0.613 -0.210 -0.255 -0.187 -0.390 -0.559 0.130
$ dim_4$ -0.323 -0.551 0.098 -0.460 0.474 0.279 -0.261
$ dim_5$ -0.077 0.245 0.779 -0.440 -0.157 -0.030 0.328
$ dim_6$ -0.512 0.598 0.099 0.124 0.094 0.048 -0.587
$ dim_7$ -0.244 0.404 -0.440 -0.216 0.335 0.290 0.583Taulukko: Skaalattu $ B$
  $ d_1$ $ d_2$ $ d_3$ $ d_4$ $ d_5$ $ d_6$ $ d_7$
$ dim_1$ -0.913 -0.924 -0.971 -0.634 -0.400 -0.768 -0.646
$ dim_2$ -0.407 -0.384 -0.238 -0.773 0.917 0.640 0.764Taulukko: Korrelaatiot
  $ d_1$ $ d_2$ $ d_3$ $ d_4$ $ d_5$ $ d_6$ $ d_7$
$ d_1$ 1.000            
$ d_2$ 1.000 1.000          
$ d_3$ 0.984 0.988 1.000        
$ d_4$ 0.894 0.882 0.800 1.000      
$ d_5$ -0.008 0.018 0.171 -0.455 1.000    
$ d_6$ 0.441 0.464 0.594 -0.008 0.894 1.000  
$ d_7$ 0.279 0.304 0.446 -0.180 0.958 0.985 1.000


Tiputetaan sisäinen dimensio kahteen jättämällä $ U$ ja $ V$ -matriiseista muut dimensiot pois ja ottamalla $ S$-matriisista vain kaksi suurinta ominaisarvoa. Nyt dokumenttien samankaltaisuutta voi verrata matriisilla $ B=SV^T$. Jos matriisin sarakeet skaalataan yhden pituisiksi, on helppo laskea korrelaatioita rivien välillä. Tällainen skaalattu matriisi on esitetty taulukossa 7 ja siitä lasketut korrelaatiot taulukossa 8. Sanojen samankaltaisuutta voitaisiin verrata matriisista $ W=US$. Korrelaatiomatriisista huomataan, että formula-artikkelit ja tähtitiedeartikkelit korreloivat sisäisesti paljon enemmän kuin ristiin. Alunperin täysin korreloimattomata dokumentit $ d_5$ ja $ d_7$ korreloivat nyt selvästi. Olemme projisoineet datan 2-ulotteiseen avaruuteen ja samantyyppiset artikkelit ovat päätyneet lähekkäin tähän alempiulotteiseen avaruuteen.

Lopuksi vielä pieni varoitus: kirjan kappaleessa 15 on runsaasti pikkuvirheitä, kannattaa tarkastaa kirjan errata (http://www-nlp.stanford.edu/fsnlp/errata.html).vsiivola@cis.hut.fi