next up previous contents
Next: Lopuksi Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Portfolio ja arvioinnit

Opetuksen kehittämisestä

Yksi keskeinen ajatus kurssityöryhmän toiminnassa oli suoran palautteen saaminen opetuksesta. Alunperin oli myös tarkoitus testata laskutehtävien oikeellisuutta ja sopivuutta tällä ryhmällä, mutta tehtävien keskeneräisyys ja aikataulutus estivät tämän.

Viikkokeskusteluissa oli aikaa jutella ja keskustella. Löysä aikataulu maksaa itsensä takaisin, sillä ohjaamattomissa keskusteluissa tulee esiin ne piilevät ongelmat, joista ymmärtäminen usein kiikastaa. Kun opiskelija ja opettaja kokevat olevansa tasaveroisia, rakentuu hedelmällinen yhteistyö, jossa opetushenkilökunta on palannut maan tasolle. Kurssityöryhmä voi olla opiskelijan ensimmäinen kontakti opetushenkilökuntaan. Se palvelee molempiin suuntiin: opettaja ymmärtää paremmin mitä on uuden asian oppiminen ja opiskelija ymmärtää mistä opettamisessa on kyse. Opettaja pitää liian monia asioita itsestäänselvyyksinä.

Mitä merkitystä on opettamisen pohtimisella? Tarvitaanko huippuunsa suunniteltua koneistoa massakurssin opetuksen tueksi? Eikö ex tempore -opetus ole ihan toimivaa ja taloudellisesti kannattavampaa? Kyllähän opiskelijat aina selviävät kursseista ja oppivat omalla tavallaan. Kannattaako kurssityöryhmän työ? Painottuuko kurssi liikaa muutaman kurssityöryhmän opiskelijan arvioihin, jolloin riviopiskelijat unohtuvat?

Jos kurssityöryhmä suoritustapana on hyvä ja toimii, voisiko sitä laajentaa suurempaan mittakaavaan? Kutri vaatii aina paljon ihmisresursseja. Ei ole hyvä asia, jos kaikki kurssit suoritetaan samalla tavalla, vaan monimuotoisuus on tavoiteltavaa akateemisessa maailmassa. Tällöin opiskelija voi itse luoda kuvan siitä, miten hän oppii. Kutrin tärkeä tehtävä on antaa virikkeitä erilaisia oppimiskokemuksia etsiville opiskelijoille. Henkilökohtaisen oppimisen kehittäminen voi alkaa yhdestä piristävästä kokeilusta.

Kurssityöryhmä on yksi opettajan viitekehys samoin kuin kirjallinen kurssipalaute. Otoksessa löytyy aina ääripäitä, jotka pitävät tai vihaavat kurssia. Ei ole hyvä, jos kaikki ovat samaa mieltä (huonoa tai hyvää!) kurssista. Kaikkia muutoksia ei saa toteuttaa, vaan niitä on peilattava vasten omaa opetusfilosofiaa ja käytössä olevia resursseja.

Erikoisen mielenkiintoista on arvioida kurssityöryhmän suoraa vaikutusta käytyyn kurssiin. Jo ensimmäisistä luennoista lähtien luennoitsija kirjoitti valmiina olleet käsin kirjoitetut kalvot PowerPoint-esityksiksi, jotka oli luennon jälkeen saatavilla kurssin kotisivulta. Muutos ilahdutti niin riviopiskelijoita kuin kutrilaisia: "Oli todella positiivista, että pienryhmäsessiossa käydyt keskustelut vaikuttivat suoraan kurssin sisältöön." "Yleensä sellaisesta ei ole toivoakaan."

Assistenttien osalta kontakti riviopiskelijoihin parani, kun uskalsi ymmärtää tämän oppimista. Opiskelijalle asian ymmärtäminen voi tarkertua pieneen yksityiskohtaan, merkitäänkö imaginääriyksikköä kirjaimella "i" vai "j". Vaikea kysymys laskareissa voi lukita assistentin ja saattaa hänet turhaan puolustuskannalle. Luottamuksellisessa seurassa heitetty kysymys sai aikaan vastauksen kehittelyn rauhassa ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. "En voinut paeta enää valmiiksi tehtyihin laskarivastauksiin, ja huomasin, että olen turhaan pelännyt kysymyksiä. Tämä kannustaa avoimuuteen normaaleissa laskareissakin."

Portfolioiden teettäminen tuntui onnistuneelta. Näyteportfolioista näki heti opiskelijan oman kädenjäljen ja ajatukset. Huijaaminen tai kopiointi ovat tuskin mahdollisia. Termeihin ja portfoliotekniikkaan tutustuttamiseen kannattaa käyttää aikaa kurssin alussa.

Portfolion arviointi ja kriteerien miettiminen oli haastavaa. Kriteerit eivät ole pysyviä, eivätkä ne liioin ole koskaan objektiivisia. Arvostelukriteerien tulee olla opiskelijoiden tiedossa etukäteen. Yhtä hyvin voidaan kysyä, millaiset kriteerit ovat käytössä silloin, kun tenttitehtäviä arvostellaan. Ovatko ne syntyneet jo tehtäviä luotaessa? Kriteereitä ja arvioita annettaessa on korostettava sitä, että kurssityöryhmän ja tenttijöiden arvosanoja ei voida vertailla keskenään. Ne ovat kaksi täysin eri kriteerein arvioitavaa suoritustapaa.


next up previous contents
Next: Lopuksi Up: Kurssityöryhmän toiminnasta signaalinkäsittelyn peruskurssilla Previous: Portfolio ja arvioinnit
Jukka Parviainen
2000-08-24