T-61.5020 Luonnollisten kielten tilastollinen käsittely
Harjoitus 11, ke 18.4.2007, 12:15-14:00 -- Puheentunnistus ja kielimallien evaluointi
Versio 1.0
1.
Tarkastellaan yksinkertaista äännemallia, joka on esitetty kuvassa 1. Mallissa on viisi tilaa, $ S_1, \ldots, S_5$, joista $ S_1$ on sekä alku- että lopputila. Jokaiselle tilojen väliselle kaarelle on annettu siirtymätodennäköisyys $ a_{ij} = P(S_j \vert S_i)$ sekä kaarta vastaava äänne. Alkutilaan johtavat kaaret vastaavat sananväliä, ja ovat niin sanottuja nollatransitioita, jotka eivät tuota havaintoja. Muille kaarille on estimoitu jakauma havaintotodennäköisyyksille $ b_{ij}(o_k) = P(o_k \vert S_i \to S_j)$.

Kuva 1: Äännemalli.
\begin{figure}\centering\epsfig{file=HMM.eps,width=0.35\textwidth}
\end{figure}

Puhesignaalista on saatu laskettua piirrevektorit $ o_1, \ldots, o_4$. Taulukossa 1 on kaarien jakaumasta lasketut havaintotodennäköisyydet kunkin vektorin kohdalle.


Taulukko 1: Havaintotodennäköisyydet $ b_{ij}(o_k)$.
$ i,j$ $ o_1$ $ o_2$ $ o_3$ $ o_4$
1,2 $ 10^{-1}$ $ 10^{-2}$ $ 10^{-3}$ $ 10^{-3}$
2,3 $ 10^{-3}$ $ 10^{-1}$ $ 10^{-1}$ $ 10^{-3}$
3,4 $ 10^{-3}$ $ 10^{-1}$ $ 10^{-1}$ $ 10^{-4}$
4,5 $ 10^{-3}$ $ 10^{-4}$ $ 10^{-3}$ $ 10^{-1}$
1,4 $ 10^{-3}$ $ 10^{-2}$ $ 10^{-2}$ $ 10^{-4}$

a)
Laske todennäköisin tilajono havainnoille viterbi-algoritmin avulla. Tilajonon pitää loppua ja alkaa tilasta $ S_1$. Mikä sana tai sanajono tilasiirtymistä muodostuu?

b)
Käytetään tunnistuksessa apuna kielimallia. Tehtävän kannalta relevantit kielimallitodennäköisyydet ovat seuraavat:

\begin{displaymath}
\begin{array}{lcclcclcc}
P(\textrm{ja}) & = & 10^{-2} &
P(\...
... \\
P(\textrm{jaon}) & = & 10^{-5} & & & & & & \\
\end{array}\end{displaymath}

Laske todennäköisin tilajono ja sitä vastaava(t) sana(t). Parhaat polut täytyy laskea jokaiselle sanahistorialle erikseen. Kerro kielimallitodennäköisyys mukaan heti sanan valinnan yhteydessä.

2.
Erilaisten ja varsinkin erilaisia yksiköitä käyttävien kielimallien vertailu ei ole täysin suoraviivaista. Siispä tutkitaan tarkemmin miten se onnistuu.

Opetusaineistosta on opetettu kaksi erilaista tilastollista sanojan pilkontaa morfeiksi, A ja B. Samasta aineistosta on opetettu kolme eri kokoista kielimallia kummallekin pilkonnalle. Koot ovat mallien sisältämien n-grammien määriä. Erillisestä sadantuhannen sanan testiaineistosta on laskettu kaikille malleille risti-entropiat yksikköä kohti. Tulokset on esitetty taulukossa 2.


Taulukko: Entropiatulokset. Testidatassa oli 100000 sanaa.
  Yksiköitä Risti-entropia 1 Risti-entropia 2 Risti-entropia 3
Pilkonta tyyppejä testidatassa $ H_M$ koko $ H_M$ koko $ H_M$ koko
A 2114 344960 4.54 472227 4.39 664601 4.31 998907
B 6535 301271 5.19 518286 5.02 712133 4.93 1049750

Lisäksi kielimalleja testataan puheentunnistusjärjestelmässä. Tunnistustuloksista lasketaan virheellisesti tunnistettujen sanojen osuus (word-error-rate, WER). Luvut ovat taulukossa 3.


Taulukko 3: Puheentunnistustulokset.
  Tunnistus 1 Tunnistus 2 Tunnistus 3
Pilkonta mallin koko WER mallin koko WER mallin koko WER
A 472227 17.64 664601 15.04 998907 14.25
B 518286 17.54 712133 15.01 1049750 13.97

Selvitä annettujen tulosten perusteella kumpi malleista vaikuttaa toimivan paremmin entropiatestien mukaan? Entä tunnistuskokeiden valossa? Kuinka luotettavina johtopäätöksiä voi pitää?svirpioj@cis.hut.fi